×

මෙම දැන්වීමේ කාලය ඉකුත්වී ඇත !

Acer Z5WAH Core i3 4030U @1.90GHZ Webcam Laptopවිකිණීමට

පලකරන්නා Pavani56 (ව්‍යාපාරික දැන්වීමක්) ගම්පහ

Acer Z5WAH Core i3 4030U @1.90GHZ Webcam Laptop - Imported From Canada
8GB DDR3
1TB HDD
WiFi, USB , HDMI , VGA
06 Months Warranty