•  
  නාගොඩ,

  මිල රූ. 68,500
  ප්‍රවර්ගය​ යතුරු පැදි සහ ත්‍රී වීල්
 •  
  ගම්පහ,

  මිල රූ. 55
  ප්‍රවර්ගය​ බස් රථ
 •  
  අතුල් කෝට්ටේ,

  මිල රූ. 165,000
  ප්‍රවර්ගය​ වාහන​ උපාංග
 •  
  අතුල් කෝට්ටේ,

  මිල රූ. 460,000
  ප්‍රවර්ගය​ වාහන​ උපාංග
 •  
  අතුල් කෝට්ටේ,

  මිල රූ. 350,000
  ප්‍රවර්ගය​ වාහන​ උපාංග
 •  
  අම්බලන්ගොඩ,

  මිල රූ. 2,850,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෑන් රථ​
 •  
  දෙහිවල,

  මිල රූ. 4,050,000
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ
 •  
  අංගොඩ,

  මිල රූ. 1,344,000
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ
 •  
  අතුරුගිරිය,

  මිල රූ. 4,000
  ප්‍රවර්ගය​ වාහන​ උපාංග
 •  
  මිල රූ. 2,500
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ