•  
  සෛන්තමරුතු,

  මිල රූ. 65,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා
 •  
  අම්පාර,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  කල්මුනෛ,

  මිල රූ. 65,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා
 •  
  කල්මුනෛ,

  මිල රූ. 550
  ප්‍රවර්ගය​ උපාංග
 •  
  අම්පාර,

  මිල රූ. 145,000
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  අම්පාර,

  මිල රූ. 95,000
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  කල්මුනෛ,

  මිල රූ. 10,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  අම්පාර,

  මිල රූ. 40,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  අක්කරෙපත්තු,

  මිල රූ. 5,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  අක්කරෙපත්තු,

  මිල රූ. 10,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය