•  
  අනුරාධපුර,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් රැකියා
 •  
  කැකිරාව,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  අනුරාධපුර,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  අනුරාධපුර,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  අනුරාධපුර,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  අන්දියගල,

  මිල රූ. 25,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් සේවා
 •  
  අනුරාධපුර,

  මිල රූ. 70,000
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  ගල්කිරියාගම,

  මිල රූ. 500,000
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ
 •  
  අනුරාධපුර,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රවාහන සේවා
 •  
  අනුරාධපුර,

  මිල රූ. 12,500,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්