•  
  බදුල්ල,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  බණ්ඩාරවෙල,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  කන්දකෙටිය,

  මිල රූ. 75,000
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  හපුතලේ,

  මිල රූ. 11,600
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  බදුල්ල,

  මිල රූ. 1,035,000
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ
 •  
  බදුල්ල,

  මිල රූ. 45,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  බදුල්ල,

  මිල රූ. 40,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  බණ්ඩාරවෙල,

  මිල රූ. 200,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  බණ්ඩාරවෙල,

  මිල රූ. 35
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් අහාර සහ කෘෂිකර්මය
 •  
  බණ්ඩාරවෙල,

  මිල රූ. 40,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය