•  
  මඩකලපුව,

  මිල රූ. 2,400,000
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ
 •  
  මඩකලපුව,

  මිල රූ. 13,000,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  මඩකලපුව,

  මිල රූ. 20,000
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  කොරලෛ පත්තු,

  මිල රූ. 2,300,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  මඩකලපුව,

  මිල රූ. 0
  ප්‍රවර්ගය​ සාමාන්‍ය කුලී රැකියා
 •  
  මඩකලපුව,

  මිල රූ. 0
  ප්‍රවර්ගය​ සාමාන්‍ය කුලී රැකියා
 •  
  එරාවුර නගරය​,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ බැංකු හා ගිණුම්කරණය
 •  
  මඩකලපුව,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  මඩකලපුව,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  මඩකලපුව,

  මිල රූ. 38,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉංජීනේරු ශිල්පය