•  
  බෙන්තොට,

  මිල රූ. 17,500,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  නාගොඩ,

  මිල රූ. 68,500
  ප්‍රවර්ගය​ යතුරු පැදි සහ ත්‍රී වීල්
 •  
  බෙන්තොට,

  මිල රූ. 9,500
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  අම්බලන්ගොඩ,

  මිල රූ. 2,850,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෑන් රථ​
 •  
  හික්කඩුව,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  ගාල්ල,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  නාගොඩ,

  මිල රූ. 10
  ප්‍රවර්ගය​ ඉංජීනේරු ශිල්පය
 •  
  ගාල්ල,

  මිල රූ. 100
  ප්‍රවර්ගය​ සංගීතය
 •  
  බද්දේගම,

  මිල රූ. 700
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් විලාසිතා
 •  
  කරාපිටිය,

  මිල රූ. 18,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන