•  
  බෙලිඅත්ත,

  මිල රූ. 2,000
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  තංගල්ල,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  හම්ඹන්තොට,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  හම්ඹන්තොට,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  අම්බලන්තොට,

  මිල රූ. 150,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  තිස්සමහාරාම,

  මිල රූ. 150
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  තිස්සමහාරාම,

  මිල රූ. 16,200
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  හම්ඹන්තොට,

  මිල රූ. 150,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  බෙලිඅත්ත,

  මිල රූ. 150,000
  ප්‍රවර්ගය​ යතුරු පැදි සහ ත්‍රී වීල්
 •  
  හම්ඹන්තොට,

  මිල රූ. 15,000
  ප්‍රවර්ගය​ කොටස් සහ කාමර