•  
  යාපනය,

  මිල රූ. 30,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  උඩුවිල්,

  මිල රූ. 2,500
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  යාපනය,

  මිල රූ. 32,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඔර්ලෝසු
 •  
  යාපනය,

  මිල රූ. 1,000
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  යාපනය,

  මිල රූ. 37,000
  ප්‍රවර්ගය​ ගෘහ අලංකාර භාණ්ඩ
 •  
  යාපනය,

  මිල රූ. 999
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
 •  
  යාපනය,

  මිල රූ. 450
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
 •  
  යාපනය,

  මිල රූ. 500
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් සියලු දේ
 •  
  යාපනය,

  මිල රූ. 3,500
  ප්‍රවර්ගය​ ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා
 •  
  යාපනය,

  මිල රූ. 3,500
  ප්‍රවර්ගය​ ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා