•  
  පානදුර,

  මිල රූ. 375,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
 •  
  පානදුර,

  මිල රූ. 10
  ප්‍රවර්ගය​ ඉදිකිරීම්
 •  
  බේරුවල,

  මිල රූ. 9,000
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  කළුතර,

  මිල රූ. 500
  ප්‍රවර්ගය​ ඡ්‍යෝතිෂ්ශාස්ත්‍රය
 •  
  ඉංගිරිය,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  පානදුර,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  පානදුර,

  මිල රූ. 12,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  පානදුර,

  මිල රූ. 600,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  පානදුර,

  මිල රූ. 10
  ප්‍රවර්ගය​ ඉංජීනේරු ශිල්පය
 •  
  පානදුර,

  මිල රූ. 600,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්