•  
  කටුගස්තොට,

  මිල රූ. 225,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල රූ. 5,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඇඳුම්
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ හෝටල් හා ආගන්තුක සත්කාරය
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල රූ. 16,000
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල රූ. 4,300
  ප්‍රවර්ගය​ විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල රූ. 18,000
  ප්‍රවර්ගය​ විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් සියලු දේ
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල රූ. 40
  ප්‍රවර්ගය​ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන