•  
  කෑගල්ල,

  මිල රූ. 15,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  කෑගල්ල,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  රඹුක්කන,

  මිල රූ. 120,000,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෙළඳ ප්‍රයෝජනයට යොදවන ඉඩකඩම්
 •  
  කෑගල්ල,

  මිල රූ. 12,000
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  කෑගල්ල,

  මිල රූ. 15,000
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  කෑගල්ල,

  මිල රූ. 999
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  කෑගල්ල,

  මිල රූ. 9,999
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  යටියන්තොට,

  මිල රූ. 2,000
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  කෑගල්ල,

  මිල රූ. 33,500
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  කෑගල්ල,

  මිල රූ. 18,500
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග