•  
  කුරුණෑගල,

  මිල රූ. 25,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන
 •  
  කුරුණෑගල,

  මිල රූ. 40,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන
 •  
  පොල්ගහවෙල,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  කුරුණෑගල,

  මිල රූ. 50,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන
 •  
  කුරුණෑගල,

  මිල රූ. 25,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන
 •  
  කුරුණෑගල,

  මිල රූ. 80,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන
 •  
  කුරුණෑගල,

  මිල රූ. 80,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන
 •  
  කුරුණෑගල,

  මිල රූ. 40,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන
 •  
  නැගෙනහිර කුලියාපිටිය,

  මිල රූ. 20,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන හා අතිරේක පන්ති
 •  
  කුරුණෑගල,

  මිල රූ. 80,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන