•  
  මධු පල්ලිය,

  මිල රූ. 450
  ප්‍රවර්ගය​ ක්‍රීඩා සේවා
 •  
  මුසලයි,

  මිල රූ. 900
  ප්‍රවර්ගය​ ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා
 •  
  බටහිර මාන්තායි,

  මිල රූ. 2,500
  ප්‍රවර්ගය​ ඇඳුම්
 •  
  මධු පල්ලිය,

  මිල රූ. 2,000
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ
 •  
  මධු පල්ලිය,

  මිල රූ. 45,000
  ප්‍රවර්ගය​ හෝටල් හා ආගන්තුක සත්කාරය
 •  
  මන්නාරම,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ විකුණුම්
 •  
  මන්නාරම,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ කලමනාකරන උපදේශක
 •  
  මන්නාරම,

  මිල රූ. 38,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉදිකිරීම්
 •  
  බටහිර මාන්තායි,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් රැකියා
 •  
  මන්නාරම,

  මිල රූ. 885,000
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ