•  
  දඹුල්ල,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  මාතලේ,

  මිල රූ. 35
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් සියලු දේ
 •  
  මාතලේ,

  මිල රූ. 10,500,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  මාතලේ,

  මිල රූ. 900,000
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ
 •  
  මාතලේ,

  මිල රූ. 48,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා
 •  
  මාතලේ,

  මිල රූ. 200
  ප්‍රවර්ගය​ උපාංග
 •  
  මාතලේ,

  මිල රූ. 250
  ප්‍රවර්ගය​ උපාංග
 •  
  මාතලේ,

  මිල රූ. 200
  ප්‍රවර්ගය​ ආභරණ
 •  
  දඹුල්ල,

  මිල රූ. 1,800,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෑන් රථ​
 •  
  මාතලේ,

  මිල රූ. 150,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්