•  
  වැලිගම,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  මාතර,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  මාතර,

  මිල රූ. 50,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  තිහගොඩ,

  මිල රූ. 65,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  වැලිගම,

  මිල රූ. 1,600
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
 •  
  තිහගොඩ,

  මිල රූ. 32,000
  ප්‍රවර්ගය​ ආගමන
 •  
  කොටපොල,

  මිල රූ. 2,700,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  මාතර,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් ඉඞකඞම්
 •  
  දෙවිනුවර,

  මිල රූ. 5,400,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  කඹුරුපිටිය,

  මිල රූ. 500,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් සියලු දේ