•  
  තුනුක්කෛ,

  මිල රූ. 900
  ප්‍රවර්ගය​ විලාසිතා, රූපලාවන්‍ය සහ සෞඛව සේවාවන්
 •  
  මුලතිව්,

  මිල රූ. 0
  ප්‍රවර්ගය​ ඡ්‍යෝතිෂ්ශාස්ත්‍රය
 •  
  මුලතිව්,

  මිල රූ. 0
  ප්‍රවර්ගය​ ලේඛණාධීකාරි සහ කාර්යාල පරිපාලක
 •  
  මුලතිව්,

  මිල රූ. 6,000
  ප්‍රවර්ගය​ විකුණුම්
 •  
  මුලතිව්,

  මිල රූ. 38,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉංජීනේරු ශිල්පය