•  
  නුවර එළිය​,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  නුවර එළිය​,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ හෝටල් හා ආගන්තුක සත්කාරය
 •  
  නුවර එළිය​,

  මිල රූ. 9,200
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  හැටන්,

  මිල රූ. 35,000
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  නුවර එළිය​,

  මිල රූ. 15,000
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  හැටන්,

  මිල රූ. 12,500,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  නුවර එළිය​,

  මිල රූ. 45,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  නුවර එළිය​,

  මිල රූ. 35,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  නුවර එළිය​,

  මිල රූ. 40,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය