•  
  භලාවත,

  මිල රූ. 1,300
  ප්‍රවර්ගය​ උපාංග
 •  
  පුත්තලම,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  පුත්තලම,

  මිල රූ. 1,350
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  පුත්තලම,

  මිල රූ. 900
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  දන්කොටුව,

  මිල රූ. 300,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  භලාවත,

  මිල රූ. 26,000,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  පුත්තලම,

  මිල රූ. 40,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  මිල රූ. 40,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  කල්පිටිය,

  මිල රූ. 15,000
  ප්‍රවර්ගය​ සංචාරක සේවාවන්
 •  
  කල්පිටිය,

  මිල රූ. 9,000,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්