•  
  රත්නපුර,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  බලන්ගොඩ,

  මිල රූ. 33,000
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  ඇඹිලිපිටිය,

  මිල රූ. 1,250,000
  ප්‍රවර්ගය​ ට්‍රුක් රථ
 •  
  ඇහැලියගොඩ,

  මිල රූ. 200,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් සියලු දේ
 •  
  ඇඹිලිපිටිය,

  මිල රූ. 1,000,000
  ප්‍රවර්ගය​ ට්‍රුක් රථ
 •  
  කහවත්ත,

  මිල රූ. 450,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  ඇඹිලිපිටිය,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  කුරුවිට,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ ඉංජීනේරු ශිල්පය
 •  
  රත්නපුර,

  මිල රූ. 40,000
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  බලන්ගොඩ,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ බැංකු හා ගිණුම්කරණය