•  
  වව්නියාව නගරය,

  මිල රූ. 30,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ
 •  
  උතුරු වව්නියාව,

  මිල රූ. 200
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් අහාර සහ කෘෂිකර්මය
 •  
  වව්නියාව නගරය,

  මිල රූ. 58,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉංජීනේරු ශිල්පය
 •  
  වව්නියාව නගරය,

  මිල රූ. 299
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  වව්නියාව නගරය,

  මිල රූ. 7,000
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ
 •  
  වව්නියාව නගරය,

  මිල රූ. 1,035,000
  ප්‍රවර්ගය​ මෝටර් රථ