•  
  කොළඹ 6,

  මිල රූ. 4,500
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  හෝමාගම,

  මිල රූ. 79,000
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  වත්තල,

  මිල රූ. 450
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  මොරටුව,

  මිල රූ. 400,000
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  කන්දකෙටිය,

  මිල රූ. 75,000
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  කොළඹ 4,

  මිල රූ. 2,250
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  බොරලෙස්ගමුව,

  මිල රූ. 44,000
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  කොළඹ 6,

  මිල රූ. 9,900
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  ගම්පහ,

  මිල රූ. 46,500
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ
 •  
  ගම්පහ,

  මිල රූ. 52,500
  ප්‍රවර්ගය​ පරිගණක සහ උපකරණ