×

මෙම දැන්වීමේ කාලය ඉකුත්වී ඇත !

Dart Board / Dart Gameවිකිණීමට

පලකරන්නා N - DEALZ (ව්‍යාපාරික දැන්වීමක්) කොළඹ 10

Dart Board / Dart Game
Price - Rs. 950/- Onwards
OFFER - BUY 2 or more and get 5% discount
18' - Rs. 1,700/-
Hit the target by playing the new Dart board Dart Game
• Includes 4 - 6 Darts
• Dart baord
*Cash On Delivery
*Island wide delivery
*Payments can be done through Ez cash or bank deposit as well