×

මෙම දැන්වීමේ කාලය ඉකුත්වී ඇත !

DEANNA CRAFT AND FABRICවිකිණීමට

පලකරන්නා Deanna Abeyratne (ව්‍යාපාරික දැන්වීමක්) කටුගස්තොට

Cake boxes,cup cake boxes,wedding cup cake boxes,burgger boxes ,ice cream cone boxes etc....made and hand fabric painted proffessionaly.we supply even plain boxes.you can see our Fb.Deanna craft and fabric.for many designs and samples.we export abroad too.prices will be Rs.40/= upwards.we fabric paint the boxes with the best paint.so if your interested to place an order please drop us a mail or contact us through thease numbers.0812212639/0778853133 at No.20/11 1st lane weerakoon Graden's kandy.if you place a large number of boxes we will give a dsicount too.and you have to place the orders early as possible before the date you need.please note just don't call us to waiste time.because we don't encourage that type of customers.