×

මෙම දැන්වීමේ කාලය ඉකුත්වී ඇත !

Electromagnetic Radiation Meter For Sale in Sri Lankaවිකිණීමට

පලකරන්නා ColomboDigital.com (ව්‍යාපාරික දැන්වීමක්) කොළඹ 4

Electromagnetic Radiation Meter For Sale in Sri Lanka

Best Price Rs.24000 Free Delivery in Colombo
Call 0778620567 Amila Darshana

** a brand new electromagnetic radiation meter hand held equipment for sale in sri lanka colombo.
** this is an ideal meter to check electromagnetic field radiation intensity that is produced from electrical equipment.
** we are the sole distributor for this TENMARS electromagnetic radiation meter in sri lanka.
** 200-2000mG and 20-200uT wide measuring range, TENMARS is the best electromagnetic radiation meter for sale in the market.
** it is a single axis EMF radiation meter with an unquestionable high accuracy. now this superb meter available in sri lanka.
** TENMARS EMF radiation meter shows readings in both mG (milliGauss) and uT (microtesla) with resolution 0.1mG and 0.1uT.
** power supply by 9 volts NEDA batteries, 200 hours battery life, can easily find the batteries in sri lanka.
** radiation meter takes readings in the frequency range 30-300Hz, can take 2.5 measurements within a second.
** free delivery in colombo, within one day cash first delivery sri lanka island wide.
** please feel free to contact us for more details about the EMF radiation meters available for sale.

tags: price radiation radio readings sale sensor tesla tester trifield waves digital electric electromagnetic em emf equipment field fields gauss magnetic measure measurement measuring meter meters buy calibration detect detector device