•  
  බත්තරමුල්ල,

  මිල රූ. 20
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් අහාර සහ කෘෂිකර්මය
 •  
  මහරගම,

  මිල රූ. 50,000
  ප්‍රවර්ගය​ බෝග ධාන්‍ය සහ පැල
 •  
  අම්බලන්ගොඩ,

  මිල රූ. 550
  ප්‍රවර්ගය​ බෝග ධාන්‍ය සහ පැල
 •  
  දනොවිට,

  මිල රූ. 30
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් අහාර සහ කෘෂිකර්මය
 •  
  මීගමුව,

  මිල රූ. 3,000
  ප්‍රවර්ගය​ බෝග ධාන්‍ය සහ පැල
 •  
  කොහුවල,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් අහාර සහ කෘෂිකර්මය
 •  
  කෑගල්ල,

  මිල රූ. 650
  ප්‍රවර්ගය​ බෝග ධාන්‍ය සහ පැල
 •  
  වෙල්ලවාය,

  මිල රූ. 130
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් අහාර සහ කෘෂිකර්මය
 •  
  මොරටුව,

  මිල රූ. 60
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් අහාර සහ කෘෂිකර්මය
 •  
  කොළඹ 1,

  මිල රූ. 8
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් අහාර සහ කෘෂිකර්මය