•  
  බොරලෙස්ගමුව,

  මිල රූ. 650
  ප්‍රවර්ගය​ නිතීමය සේවාවන්
 •  
  කොළඹ 6,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 1
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 1
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 1
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 10
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 10
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  කොළඹ 9,

  මිල රූ. 35,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් රැකියා
 •  
  මහරගම,

  මිල රූ. 30,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන
 •  
  බොරලෙස්ගමුව,

  මිල රූ. 1,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන හා අතිරේක පන්ති