•  
  මාලබේ,

  මිල රූ. 1
  ප්‍රවර්ගය​ වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව
 •  
  කොළඹ 15,

  මිල රූ. 2,950
  ප්‍රවර්ගය​ වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව
 •  
  මාලබේ,

  මිල රූ. 730
  ප්‍රවර්ගය​ වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව
 •  
  නුගේගොඩ,

  මිල රූ. 2,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව
 •  
  කොළඹ 8,

  මිල රූ. 30,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව
 •  
  කොළඹ 8,

  මිල රූ. 40,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව
 •  
  දෙහිවල,

  මිල රූ. 2,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව
 •  
  ගම්පොල,

  මිල රූ. 6,500
  ප්‍රවර්ගය​ වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව
 •  
  මාලබේ,

  මිල රූ. 1,200
  ප්‍රවර්ගය​ වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව
 •  
  ගල්කිස්ස,

  මිල රූ. 90,000
  ප්‍රවර්ගය​ වෛද්‍ය සහ වතාක්ෂණවිද්‍යාව