•  
    දෙවිනුවර,

    මිල රූ. 5,400,000
    ප්‍රවර්ගය​ නිවාස