•  
  පිළිමතලාව,

  මිල රූ. 250
  ප්‍රවර්ගය​ පොත් පත්
 •  
  මැණික්හින්න,

  මිල රූ. 12,500
  ප්‍රවර්ගය​ සුරතල් සතුන්
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල රූ. 40
  ප්‍රවර්ගය​ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ
 •  
  කටුගස්තොට,

  මිල රූ. 50
  ප්‍රවර්ගය​ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 950
  ප්‍රවර්ගය​ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 9,500
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ