×

මෙම දැන්වීමේ කාලය ඉකුත්වී ඇත !

MANAGERඋවමනා වේ

පලකරන්නා saja susa (ව්‍යාපාරික දැන්වීමක්) තිහගොඩ

සුදුසුකම් :
O/L's A/L's අවසන් කල ඔබට මහගු අවස්ථාවක්
වයස අවු 18-35 අතර දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැක

# ප්‍රතිලාභ :
පුහුණුව සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ. (නේවාසික පහසුකම් සහිත)
පළපුරුද්ද අනවශ්‍යි
කෙටිකාලින පුහුණුව සමග උසස් වීම් කඩිනම්
හුණු කාලය තුල 15,000.00 ත් 25,000.00 ත් අතර දීමනාවක්

පුහුණුවෙන් පසුව
65,000 ට වැඩි ආදායමක්
EPF/ ETF නොමිලේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හරහා අයඳුම් කරන්න.

රූ. 65,000
රැකියා වර්ගය: පූර්ණ කාලීන
රැකියා පළපුරුද්ද: අවුරුදු 0 - 1 ක පළපුරුද්ද