×

මෙම දැන්වීමේ කාලය ඉකුත්වී ඇත !

Mobitel patta sim 5/-විකිණීමට

පලකරන්නා Nasir (ව්‍යාපාරික දැන්වීමක්) වැලිගම

Limited Offer: Mobitel special promotion

Mobitel

Daily

Mob 2 Mob

50 Minutes
50 SmS
100 MB
Free daily

Other Any Network
1/=

Daily Rental 5/= Only.