×

මෙම දැන්වීමේ කාලය ඉකුත්වී ඇත !

mug printingවිකිණීමට

පලකරන්නා Golden Sky Advertising (පුද්ගලික දැන්වීමක්) නුවර

Since 2013 we are the leading one of the advertising firm in Kandy Kingdom Sri Lanka. Our mission is best and quality service for value customers.
ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඕනෑම වර්ගයක Artwork නිර්මාණය කර දිය හැක
තත්වයෙන් උසස් Graphic Design කටයුතු සදහා හොදම තැන.
Flex print and flex design(වර්ග අඩියක්65 සිට)
visiting card offset (art Bord )1000 cards 1800rs
100 cards (one day quick service ) 650rs
mug printing 375rs
certificate printing (need approval company or government before print)
promotional t-shirts
leaflet designs and printing
souvenirs
letterheads
bookmark design
ikman.lk ads sell fast agent Kandy (property,vehicle,etc)

ඔබගෙ අවශ්‍යතාවයන්ට ඉක්මන් විසදුමි අපෙන්
ඔබ වෙසෙන්නෙ දුර පළාතක වුවද අප වෙත අමතන්න
එකම වහලක් තුල සියලුම flex ,visiting card ,mug t-shirt etc කටයුතු සුහදශිලිව කරගත හැක.