•  
  කොට්ටාව,

  මිල රූ. 15,000
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  වත්තල,

  මිල රූ. 45,000
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  වැල්ලම්පිටිය,

  මිල රූ. 2,800
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  පොල්ගහවෙල,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  කෑගල්ල,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  පුත්තලම,

  මිල රූ. 1,350
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  මහරගම,

  මිල රූ. 1,200
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  හෝමාගම,

  මිල රූ. 1,200
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  කොළඹ 6,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග
 •  
  කෑගල්ල,

  මිල රූ. 12,000
  ප්‍රවර්ගය​ ජංගම දුරකථන සහ උපාංග