•  
  මාතර,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ වෙනත් ඉඞකඞම්
 •  
  දෙවිනුවර,

  මිල රූ. 5,400,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  වැලිගම,

  මිල රූ. 55,000,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  වැලිගම,

  මිල රූ. 9,500,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  මාතර,

  මිල රූ. 100,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  මාතර,

  මිල රූ. 200,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  දික්වැල්ල,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  මාතර,

  මිල රූ. 36,000,000
  ප්‍රවර්ගය​ නිවාස
 •  
  කොටපොල,

  මිල රූ. 1,700,000
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්
 •  
  දික්වැල්ල,

  මිල රූ. 1
  ප්‍රවර්ගය​ ඉඞම්