×

මෙම දැන්වීමේ කාලය ඉකුත්වී ඇත !

Rubber trees are for saleවිකිණීමට

පලකරන්නා Dilusha Ganewatta (ව්‍යාපාරික දැන්වීමක්) කඹුරුපිටිය

200 rubber trees are for sale in Matara in Kamburupitiya. Ideal for timber to manufacture furniture