•  
  බොරලෙස්ගමුව,

  මිල රූ. 650
  ප්‍රවර්ගය​ නිතීමය සේවාවන්
 •  
  කොළඹ 6,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 1
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 1
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 10
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  බොරලෙස්ගමුව,

  මිල රූ. 1,000
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන හා අතිරේක පන්ති
 •  
  නුවර,

  මිල රූ. 5
  ප්‍රවර්ගය​ ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
 •  
  ශ්‍රී ජයවර්දේනපුර කෝට්ටේ,

  මිල රූ. 350
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන හා අතිරේක පන්ති
 •  
  නුගේගොඩ,

  මිල රූ. 12,500
  ප්‍රවර්ගය​ අධ්‍යාපන හා අතිරේක පන්ති
 •  
  කොළඹ 6,

  මිල
  ප්‍රවර්ගය​ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ටෙලිසන්නිවේදන