×

මෙම දැන්වීමේ කාලය ඉකුත්වී ඇත !

Sworn Translation Servicesවිකිණීමට

පලකරන්නා Rohanahk1966 (ව්‍යාපාරික දැන්වීමක්) බොරලෙස්ගමුව

වීසා සඳහා භාෂා පරිවර්තන සේවය
දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයකුගේ සේවය
සිංහල - ඉංග්රීසි පරිවර්තන භාරගනු ලැබේ.

• Birth Certificates - උප්පැන්න සහතික
• Marriage Certificates - විවාහ සහතික
• Deeds - ඔප්පු
• Academic / Professional Certificates - අධ්යාපන /වෘත්තිමය සහතික
• Legal Documents - නීතිමය ලියවිලි
• Visa- related Documents - වීසා සම්බන්ධ ලියකියවිලි
NIC/Elderly and Forces ID Cards-ජාතික / වැඩිහිටි/ යුධ හමුදා හැඳුනුම්පත්
Grama Sevaka Certificates - ග්රාම සේවක සහතික
Services offered by -
එච්.කේ. රෝහණ
ශ්රි ලංකා අධිකරණ අමාත්යාංශය අනුමතිය ලත් දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක සහ මුළු දිවයිනටම සාමදාන විනිශ්චයකරු / විශ්රාමික ගුවන් නියමු / ශ්රි ලංකා අධ්යයක්ෂක සංගමයේ සාමාජික

Contact - 077-605-3897 or Mail a scanned copy to [email protected]