×

මෙම දැන්වීමේ කාලය ඉකුත්වී ඇත !

Two store houseවිකිණීමට

පලකරන්නා Jayantha (ව්‍යාපාරික දැන්වීමක්) දෙවිනුවර

මාතර නගරයට විනාඩි 10
මාතර , තoගල්ල පාරට 50meter
විදුලිය,
නල ජලය,
රුහුණ විශ්ව විඳ්යාලයට විනාඩි 05

රූ. 5,400,000
ප්‍රවර්ගය : නිවාස
ලිපිනය: lion Pridge, kapugama , Dewinuwara
නිදන කාමර සංඛ්යාව: 03
නාන කාමර සංඛ්යාව: 02
ඉඩමේ විශාලත්‍වය: 12
ප්‍රමාණය (වර්ග අඩි): 2200
වර්ෂය: 2016
තත්ත්වය: අලුත් ඉදිකිරීමක්
පහසුකම්: ගෙවත්ත
පහසුකම්: වාහනය නවත්වන ස්ථානය​
පහසුකම්: කෑම කාමරය​
වෙනත් පහසුකම්: රෝහල අත ළ​ඟ
වෙනත් පහසුකම්: පාසැල අත ළඟ
වෙනත් පහසුකම්: දැකුම්කළු නාගරික පරිසරය
වෙනත් පහසුකම්: වෙළඳසැල් අත ළඟ
වෙනත් පහසුකම්: දැකුම්කළු කඳු පරිසරය​
වෙනත් පහසුකම්: ප්‍රවාහණ පහසුකම් අත ළඟ