×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

4 years Free Scholarshipவிற்பனைக்கு

இடப்பட்டன Nusara Bulegoda (வணிக) மகரகம

All full scholarship For Bachelor - Master & PHD

Study In CHINA
Study In ITALY

*100% teaching by English
*No need IELTS or HSK

University fee + accommodation totally free
monthly allowance given by university around RS 60000 while studying
you can do part time job as well

* Accommodation Inside universities
* more than 500 government universities
* more than 5000 subjects you can choose

Scholarship worth Rs 5-6 millions

M.B.B.S ALSO AVAILABLE IN SCHOLARSHIP BASED

......................................................................................................................
Contact us by today to get this chance

Facebook - Eliteglobaledu
[email protected]

0716791445 Srilanka Office
+86 13672081737 - China Office

www.eliteglobaleducation.com

ரூ. 30,000
வேலை வகை: வேறு
அனுபவம் வேலை: 0 - 1 ஆண்டு