×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

Ad posting & Form Filling jobவிற்பனைக்கு

இடப்பட்டன Ezone Advertising (வணிக) மாத்தறை

We have part time job package. you can work at your free time on our web site.
This is not an E-money training.

First month salary - Rs.33000
After every month salary - more than Rs.50000
payment 100% guarantee

If you like to join with us, you should get our job package and web site logging details and job training. you should pay Rs.9000 for that. but, you can recover your payment in 02 weeks. This is a 100% genuine job.

If you like to join with us,
send your CV - [email protected]

Contact - 070 3607030

ரூ. 50,000
வேலை வகை: பகுதி நேரம்
அனுபவம் வேலை: 0 - 1 ஆண்டு