×

இந்த விளம்பரம் காலாவதியானது!

Call Center Executiveவிற்பனைக்கு

இடப்பட்டன Nusara Bulegoda (வணிக) கொழும்பு 9

AMERIFI CORP IS A usa based company & now they open their srilanka branch in colombo

BUSINESS LEAD SPECIALIST
(call center executive)

Basic salary - rs 25000
Incentive - rs 15000-30000

Company given free transport & dinner

working time - 7.00pm to 4.00am

send us your cv to
[email protected]

ரூ. 35,000
வேலை வகை: முழு நேரம்
அனுபவம் வேலை: 0 - 1 ஆண்டு