•  
  அனுராதபுரம்,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை பிற வேலைகள்
 •  
  கெகிராவ,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  அனுராதபுரம்,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  அனுராதபுரம்,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  அனுராதபுரம்,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  அந்தியகல,

  விலை ரூ. 25,000
  வகை மற்ற சேவைகள்
 •  
  அனுராதபுரம்,

  விலை ரூ. 70,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கல்கிரியகம,

  விலை ரூ. 500,000
  வகை கார்கள்
 •  
  அனுராதபுரம்,

  விலை
  வகை போக்குரத்து சேவைகள்
 •  
  அனுராதபுரம்,

  விலை ரூ. 12,500,000
  வகை நிலங்கள்