•  
  பதுளை,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  பண்டாரவளை,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  கந்தகெட்டிய,

  விலை ரூ. 75,000
  வகை புகைப்படங்கள்,வீடியோ உபகரணங்கள்
 •  
  ஹப்புத்தளை,

  விலை ரூ. 11,600
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  பதுளை,

  விலை ரூ. 1,035,000
  வகை கார்கள்
 •  
  பதுளை,

  விலை ரூ. 45,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  பதுளை,

  விலை ரூ. 40,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  பண்டாரவளை,

  விலை ரூ. 200,000
  வகை நிலங்கள்
 •  
  பண்டாரவளை,

  விலை ரூ. 35
  வகை மற்றைய உணவு மற்றும் விவசாயம்
 •  
  பண்டாரவளை,

  விலை ரூ. 40,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை