•  
  பொரலஸ்கமுவ,

  விலை ரூ. 650
  வகை சட்ட சேவைகள்
 •  
  கொழும்பு 6,

  விலை
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  கொழும்பு 9,

  விலை ரூ. 35,000
  வகை பிற வேலைகள்
 •  
  மகரகம,

  விலை ரூ. 30,000
  வகை கல்விப்பயிற்சி
 •  
  பொரலஸ்கமுவ,

  விலை ரூ. 1,000
  வகை கல்வி மற்றும் பயிற்சி
 •  
  கொழும்பு 10,

  விலை ரூ. 3,500
  வகை மற்ற ஹவுஸ் விடயங்கள்
 •  
  கொழும்பு 10,

  விலை ரூ. 1,800
  வகை அனைத்து பிற
 •  
  கொழும்பு 10,

  விலை ரூ. 4,250
  வகை அனைத்து பிற
 •  
  கொழும்பு 10,

  விலை ரூ. 1,600
  வகை மற்ற ஹவுஸ் விடயங்கள்
 •  
  கொழும்பு 10,

  விலை ரூ. 2,250
  வகை மற்ற ஹவுஸ் விடயங்கள்