•  
  பெந்தோட்டை,

  விலை ரூ. 17,500,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  நாகொட,

  விலை ரூ. 68,500
  வகை வண்டிகள் மற்றும் முச்சக்கர வண்டி
 •  
  பெந்தோட்டை,

  விலை ரூ. 9,500
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  அம்பலான்கொடை,

  விலை ரூ. 2,850,000
  வகை முன்னணி படை
 •  
  ஹிக்கடுவ,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  காலி,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  நாகொட,

  விலை ரூ. 10
  வகை பொறியியல்
 •  
  காலி,

  விலை ரூ. 100
  வகை இசை
 •  
  பத்தேகம,

  விலை ரூ. 700
  வகை மற்ற பேஷன்
 •  
  கராபிட்டிய,

  விலை ரூ. 18,000
  வகை கல்விப்பயிற்சி