•  
  பெலியத்த,

  விலை ரூ. 2,000
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  தங்காலை,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை விளம்பரம் மற்றும் விற்பனை
 •  
  அம்பாந்தோட்டை,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  அம்பாந்தோட்டை,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  அம்பாந்தோட்டை,

  விலை ரூ. 150,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  திஸ்ஸமஹராமை,

  விலை ரூ. 150
  வகை நிலங்கள்
 •  
  திஸ்ஸமஹராமை,

  விலை ரூ. 16,200
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  அம்பாந்தோட்டை,

  விலை ரூ. 150,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  பெலியத்த,

  விலை ரூ. 150,000
  வகை வண்டிகள் மற்றும் முச்சக்கர வண்டி
 •  
  அம்பாந்தோட்டை,

  விலை ரூ. 15,000
  வகை பாகங்களும் அறைகளும்