•  
  பானதுறை,

  விலை ரூ. 375,000
  வகை வேறு இலத்திரனியல் கருவிகள்
 •  
  பானதுறை,

  விலை ரூ. 10
  வகை கட்டுமான
 •  
  பேருவள,

  விலை ரூ. 9,000
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  களுதர,

  விலை ரூ. 500
  வகை ஜோதிடம்
 •  
  இங்கிரிய,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  பானதுறை,

  விலை ரூ. 33,000
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
 •  
  பானதுறை,

  விலை ரூ. 12,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  பானதுறை,

  விலை ரூ. 600,000
  வகை நிலங்கள்
 •  
  பானதுறை,

  விலை ரூ. 10
  வகை பொறியியல்
 •  
  பானதுறை,

  விலை ரூ. 600,000
  வகை நிலங்கள்