•  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை ரூ. 225,000
  வகை நிலங்கள்
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை ரூ. 5,000
  வகை ஆடை
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை
  வகை வீடுகள்
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை
  வகை ஹோட்டல் மற்றும் உணவக
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை ரூ. 16,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை ரூ. 4,300
  வகை வீடியோ கேம்ஸ்
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை ரூ. 18,000
  வகை வீடியோ கேம்ஸ்
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை
  வகை அனைத்து பிற
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை ரூ. 40
  வகை தொகுப்பு
 •  
  கடுகஸ்தொட,

  விலை
  வகை தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்