•  
  கேகாலை,

  விலை ரூ. 15,000
  வகை வீடுகள்
 •  
  கேகாலை,

  விலை
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  ரம்புக்கன,

  விலை ரூ. 120,000,000
  வகை வணிக உடைமை
 •  
  கேகாலை,

  விலை ரூ. 12,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கேகாலை,

  விலை ரூ. 15,000
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கேகாலை,

  விலை ரூ. 999
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கேகாலை,

  விலை ரூ. 9,999
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  யடியன்தொட,

  விலை ரூ. 2,000
  வகை போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா சேவைகள்
 •  
  கேகாலை,

  விலை ரூ. 33,500
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்
 •  
  கேகாலை,

  விலை ரூ. 18,500
  வகை கையடக்க தொலைபேசிகள்